سيد محمدرضا مساوات

  • گروه مشاهیر سیاسی

  • رشته رجل سياسي

تولد: 1244 ه.ش در برازجان
درگذشت: 7 آذر 1304 ه.ش در تهران
سيد محمدرضا مساوات از وكلاء متنفذ و دانشمند بود و به آزادي و مشروطيت خدمات زيادي نمود. در سال 1321 هـ .ق در مجمع «آزادمردان» كه افرادي مانند ملك المتكلمين و جهانگيرخان صوراسرافيل در آن عضو بودند نام نوشت و همراه آنها با مستبدين مبارزه كرد. بعد از درگذشت مظفرالدين شاه در «كميته انقلاب» با استبداد محمدعلي شاهي به مخالفت برخاست. او در سال 1325 هـ .ق امتياز هفته نامه مساوات را گرفت و 25 شماره از آنرا با همكاري سيد عبدالرحيم خلخالي انتشار داد. پس از غلبه محمدعلي شاه بر مشروطه خواهان به قفقاز فرار كرد و بعد از استقرار آرامش در تبريز به آن شهر بازگشت و انتشار هفته نامه را از سر گرفت. او در دوره دوم مجلس شوراي ملي از طرف اهالي آذربايجان به وكالت برگزيده شد و از دوره سوم به بعد چند دوره نماينده مردم تهران در مجلس شوراي ملي بود.

پدر: حاج سيد محمدحسن مجتهد برازجاني ، روحاني و مجتهد

مشاهیر سیاسی

Back to top