يونس كوچك خان جنگلي

  • گروه مشاهیر مبارزه با استعمار

  • رشته مشاهير مبارزه با استعمار

تولد: 1298 ه.ق در رشت
درگذشت: 1300 ه.ش در كوههاي گيلوا
ميرزا كوچك خان جنگلي رهبري روحانيت رشت را در انقلاب مشروطه بر عهده داشت. سران مشروطه گيلان يونس را در پي دلاوريهاي درخشانش در فتح قزوين به عضويت كميسيون جنگ انجمن ايالتي گيلان و به رياست مجاهدين گيلان منصوب كردند. سرانجام مشروطه طلبان گيلان و اصفهان در 25 جمادي الاخر 1327 ق . تهران را تصرف كرده ، به استبداد خاتمه دادند و محمد علي شاه كه به روسيه گريخته بود، از سلطنت خلع و پسرش احمد ميرزا به سلطنت رسيد. يونس همراه شماري از مشروطه خواهان گيلان در گمش تپه به نبرد با شورشيان پرداخت .
ميرزا درصدد بود با گردآوري مجتهدان گيلاني در يك مبارزه با اشغالگران خارجي و دولت مستبد همه گيلانيان را به قيام فرا خواند. بدين منظور هيات اتحاد اسلام را تشكيل داد. بدين سان هسته اوليه نهضت جنگل در سال 1333 ق. شكل گرفت .
ميرزا در آذر 1300 ش . به سوي كوههاي خلخال به راه افتاد تا بتواند در آنجا دوستان قديمش را گرد آورد و دوباره قيام را آغاز نمايد. اما سرانجام سردار جنگل در يازدهم آذر 1300 ش . در كوههاي گيلوا، جان به جان آفرين تسليم كرد.پيكرش در زير برف و بوران يخ زده بود. ساعتي بعد به دستور خان طالش سرش را از تن جدا كرده ، به رشت آوردند . خالو قربان ، يار ديروز ميرزا سرش را به تهران آورد و به رضا خان تسليم نمود. سر ميرزا را در گورستان حسن آباد تهران دفن كردند. پس از آن ، يكي از ياران ميرزا، مخفيانه سرش را به رشت آورد، در كنار پيكرش در ((سليمان داراب )) رشت به خاك سپرد.

- فراگيري علوم اسلامي در حوزه علميه رشت
- ادامه تحصيلات حوزوي در مدرسه صالحيه قزوين و مدرسه محموديه تهران

مشاهیر مبارزه با استعمار

پدر: ميرزا بزرگ

Back to top