مهدي نوايي

  • گروه مشاهير ورزش كشور

  • رشته تكواندو

تولد: 1358 ه.ش در هشترود
مهدي نوايي قهرمان تكواندو در رشته كيوروگي است.

- مدال نقره جام جهاني در سال 2006
- مدال نقره بازيهاي آسيايي در سال 2006
- مدال نقره المپيك دانشجويان جهان در سال 2005
- مدال نقره قهرماني دانشجويان جهان در سال 2004

مشاهير ورزش كشور

Back to top