ميرزا عيسي قائم مقام فراهاني (ميرزا بزرگ )

  • گروه مشاهیر سیاسی

  • رشته رجل سياسي

درگذشت: 1251 ه.ق در تهران
ميرزا عيسي معروف به «ميرزا بزرگ» است. ميرزا عيسي چندي در خدمت بزرگان سلسله زند و امور مملكت فارس را مشير بود. بعد از انقراض دولت ايشان مشغول تحرير و ترسيل مي بود و نظر به استعداد ذاتي به وزارت عباس ميرزا سرفراز گرديد و به «قائم مقامي» ملقب شد .
ميرزا عيسي باني نظام جديد در ايران شد و تمام عمر به آن اهتمام ورزيد. شايد هيچ حركتي در ايران آن روزگار، نمي توانست تاثيرگذار باشد تا ايران را از جنبشي كه در دنيا آغاز شده بود عقب نگذارد.
ميرزا تقي خان اميركبير در آغاز جواني به شغل كتابت نزد ميرزا عيسي ملقب به ميرزا بزرگ پدر ميرزا ابوالقاسم قائم مقام ثاني مشغول و منشي اسرار و محرم وي بود.
بعد از در گذشت فتحعليشاه در اصفهان قائم مقام مجدداً به منصب صدارت مشغول مملكت داري شد و گردنكشان را به جاي خود فرو نشاند. اما با اين همه خدمت به صدارت محمد شاه ديري نپاييد و سختگيريهاي او و سعايت حاسدان و مخصوصاً فتنه انگيزي بيگانگان، عاقبت شاه را بر وي بدگمان كرد تا در سال دوم سلطنت خود دستور داد او را در باغ نگارستان زنداني و پس از چند روز (1251 هـ.ق) خفه كردند و بدين قرار زندگاني مردي كه از بزرگان ايران آن زمان بود پايان داده شد .

مشاهیر سیاسی

Back to top