محمد تقي فراهاني اميركبير

  • گروه مشاهیر سیاسی

  • رشته رجل سياسي

تولد: 1222 ه.ش در روستاي هزاوه فراهان
درگذشت: 1269 ه.ق در كاشان
ميرزا تقي خان فراهاني ملقب به «اميركبير» پس از مرگ محمّدشاه، ناصرالدين ميرزا روز يكشنبه هيجدهم شوال به كمك اميركبير در تبريز به تخت سلطنت جلوس كرد و در نوزدهم همان ماه، شاه «امير نظام» را به «اميركبير اتابك اعظم» ملقب گردانيد و مسؤليّت رسيدگي به كليه امور كشوري و لشكري را به عهده او گذاشت.
امير كبير كه در انديشه ترقي مملكت بود، به انتشار روزنامه همت گماشت و روزنامه «وقايع اتفاقيه» را تأسيس كرد.
امير مي‏خواست در ايران يك ملت و يك حكومت باشد؛ به همين جهت پايه حكومت خود را بر «مركزيت» بنا نهاد. اما سرانجام حاسدان و چاپلوسان، از جمله «مهد عليا»، مادر ناصرالدين شاه و ميرزا آقاخان نوري از صراحت و قاطعيت امير به تنگ آمدند و شاه را فريفتند و بر عزل امير تحريك كردند؛ امير كه به بي‏مهري شاه نسبت به خود پي برده بود فرمان عزل خود را با كمال آرامش پذيرفت .
امير در هشتم صفر 1268 ق. وارد كاشان شد و در باغ باشكوه فين كه قبلًا اقامتگاه ييلاقي فتح‏عليشاه بود جاي گرفت و جماعتي از سربازان در پاسدارخانه باغ فين، مسؤل تحت نظر گرفتن منزل وي شدند.
شاه، ابتدا در برابر مدعيان مقاومت كرد و حاضر به صدور فرمان قتل وي نمي‏شد؛ اما آن‏قدر خواسته خود را تكرار كردند تا قتل امير را به او تلقين نمودند و شاه دست خط قتل امير را مهر كرد و حاج علي‏خان مراغه‏اي، فراش باشي، نمك‏پرورد خوان ميرزا تقي خان، نامزد قتل ولي‏نعمت خود گرديد.

پدر: كربلايي محمد قربان ، آشپز قائم مقام

مشاهیر سیاسی


Back to top