يوسف مستوفي (مستوفي الممالك )

  • گروه مشاهیر سیاسی

  • رشته رجل سياسي

تولد: 1227 ه.ق در اراك
درگذشت: 1303 ه.ق در تهران
ميرزا يوسف آشتياني معروف به «آقا»، در سال 1290 ه.ق توسط ناصرالدين شاه مقام اول هيئت شش نفره وزارت مختار دربار اعظم را عهده دار شد. سپس وقتي هيئت مذكور منحل شد؛ ميرزا يوسف وزير كشور شد. وي در سال 1298 بعد از فوت ميرزا حسين خان سپهسالار در مشهد و مراجعت شاه از سفر خراسان، صدراعظم مطلق شد.

پدر: ميرزا حسن آشتياني، مستوفي الممالك در زمان فتح علي شاه

مشاهیر سیاسی

Back to top