احمد قوام

  • گروه مشاهیر سیاسی

  • رشته رجل سياسي

تولد: 1252ه.ش در اراك
درگذشت: 1334 ه.ش در تهران
احمد قوام در دوره احمد شاه مدتي والي خراسان بود و پس از تشكيل كابينه سيد ضياء محبوس شد و سپس در زمان احمد شاه نخست وزير شد. (1300 تا 1301 ش.) و چون سردار سپه به نخست وزيري رسيد قوام از كار بر كنار و مجبور به ترك ايران گرديد.
او پس از شهريور 1320 مجدداً فعاليت‏هاي سياسي را آغاز كرد و مكرراً نخست وزير شد. (1321، 1324، 1325، 1326، 1331) آخرين بار فقط 4 روز نخست وزير بود و بر اثر حوادث سي تير 1331 بركنار شد.
قوام ظرف 40 سال، 24 بار فرمان وزارت گرفت؛ 13 بار وزير داخله، 4 مرتبه وزير امور خارجه، 4 نوبت وزير ماله، 3 دفعه وزير جنگ و يك بار هم وزير عدليه شد و 5 بار جامه صدارت پوشيد و در دوره 4 و 5 از مشهد و تهران وكيل دارالشورا گرديد.

پدر: ميرزاابراهيم خان معتمدالسلطنه آشتياني، دبير مخصوص و رييس دفتر دربار مظفرالدين شاه

مشاهیر سیاسی

Back to top