عباس اقبال آشتياني

  • گروه علوم انساني

  • رشته زبان و ادبيات فارسي

تولد: 1275 ه.ش در آشتيان
درگذشت: 21 بهمن 1334 ه.ش در رم - ايتاليا
عباس اقبال آشتياني از كساني است كه شيوه تحقيق را در كشور رواج داده است. وي با همكاري دانشمنداني چون غلامحسين رهنما ، سعيد نفسي و ... مجلۀ «فروغ تربيت» و مجله «يادگار» را منتشر كرد. در سال 1328 نماينده فرهنگي ايران در كشورهاي تركيه و ايتاليا بود .
اقبال پس از ورود به تهران، براي تدريس به «دارالمعلمين عالي» دعوت شد، به «استادي دانشگاه» انتخاب شد و به «عضويت فرهنگستان ايران» درآمد.
تحقيقات تاريخي اقبال از جمله بهترين آثار فارسي در زمينه بحث‏هاي تاريخي است.

ليسانس ادبيات از دانشگاه سوربن پاريس

پدر: محمد علي

علوم انساني

Back to top