رئيسعلي دلواري

  • گروه مشاهیر مبارزه با استعمار

  • رشته مبارزه با استعمار انگليس

تولد : 1259 ه.ش در دلوار (تنگستان )
درگذشت: شهريور 1294 ه.ش در بوشهر
رئيسعلي دلواري از بزرگان و سرداران مبارزه با استعمار انگليس در دوران جنگ جهاني اول بود. هنگامي كه در دوران جنگ جهاني اول انگليسي‌ها قصد اشغال بوشهر را داشتند همراه با چند تن از خوانين محلي به مبارزه با آنها برخاست. بارها با نيروهاي بيگانه درگير شد و در هر حمله تلفاتي را بر آنان وارد ساخت. رئيس علي ميهن‌دوست، اسلام‌خواه، و ضد اجنبي بود و در اين راه تا پاي جان ايستاد.

رئيس علي در دوران كودكي به جز مقدمات فارسي دروس ديگري نخواند و معلومات ديگري نيندوخت. وي حتي فارسي را به شكلي سليس نمي‌توانست انشاء كند و اين نشان‌دهندة آن است كه در كودكي از آموزش چنداني برخوردار نبوده است. با اين همه از برخي قراين (از جمله نامه‌اي كه به آيت‌الله برازجاني نگاشته) بر مي‌آيد كه با حافظ و ديوان او آشنا بوده و بيت‌هايي از اشعار او را از حفظ داشته است.

پدر: زاير محمد، كدخداي قريه دلوار ، صياد و تاجر
مادر: خانم شاهي (شهين)

مشاهیر مبارزه با استعمار

Back to top