زايرخضر خان فولادي (تنگستاني )

  • گروه مشاهیر مبارزه با استعمار

  • رشته مبارزه با استعمار انگليس

تولد: 1241 ه. ش در روستاي شمشيري از توابع تنگستان
درگذشت: 1301 ه.ش
زاير خضر فولادي تنگستاني مشهور به امير اسلام از مبارزان ضد استعماري انگليس در منطقه بوشهر در فاصله سالهاي جنگ جهاني اول بود. از سال 1324 ه.ق به حكومت و ضابطي تنگستان رسيد. در اشغال بوشهر در سال 1333 ه.ق به دست نيروهاي انگليسي از ياران رئيس علي دلواري و شيخ حسين خان چاهكوتاهي بود. زاير خضرخان به فتواي علما مبني بر جهاد عليه انگليسي ها همراه با خوانين ديگر اقدام نمود بعد از شهادت رئيس علي در سال 1294 ه.ش از طرف علماي نجف به لقب «امير اسلام» ملقب گرديد.

پدر: حاج محمدعلي فولادي
مادر: زليخا بنيانگذار مسجد پيرزن بوشهر (فاطمه زهراء امروزي)

مشاهیر مبارزه با استعمار

Back to top