سيد مرتضي علم الهدي

  • گروه مشاهیر مبارزه با استعمار

  • رشته مبارزه با استعمار انگليس

تولد: نامعلوم
درگذشت: 22 شهريور 1315 ه.ش در بوشهر
سيد مرتضي از آزداي خواهان و مجتهدين معاصر ملقب به علم الهدي در سالهاي استبداد صغير (محمد علي شاه) رهبري مخالفين و مردم بوشهر را با استناد به توصيه سيد عبدالحسين مجتهد لاري به عهده مي گيرد. با همكاري آزادي خواهان و حمايت شهيد رئيس علي دلواري اداره شهر بوشهر به دست سيد و يارانش مي افتد. دولت، احمد خان دريابيگي را مأمور قلع و قمع سيد مي كند. او با عده اي سرباز به خانه سيد حمله مي كند و پس از دستگيري او را به عتبات تبعيد مي كنند. سيد پس از عزل محمدعلي شاه به بوشهر مراجعت مي كند و همچنان به مبارزه با دولت انگليس و اعوان و انصارش ادامه مي دهد.

تحصيلات علوم ديني در نجف و اخذ درجه اجتهاد

مشاهیر مبارزه با استعمار

پدر: سيد جعفر

Back to top