سید محمدرضا مساوات

  • گروه مشاهیر سیاسی

  • رشته رجل سیاسی

تولد: 1244 ه.ش در برازجان
درگذشت: 7 آذر 1304 ه.ش در تهران
سید محمدرضا مساوات از وكلاء متنفذ و دانشمند بود و به آزادی و مشروطیت خدمات زیادی نمود. در سال 1321 هـ .ق در مجمع «آزادمردان» كه افرادی مانند ملك المتكلمین و جهانگیرخان صوراسرافیل در آن عضو بودند نام نوشت و همراه آنها با مستبدین مبارزه كرد. بعد از درگذشت مظفرالدین شاه در «كمیته انقلاب» با استبداد محمدعلی شاهی به مخالفت برخاست. او در سال 1325 هـ .ق امتیاز هفته نامه مساوات را گرفت و 25 شماره از آنرا با همكاری سید عبدالرحیم خلخالی انتشار داد. پس از غلبه محمدعلی شاه بر مشروطه خواهان به قفقاز فرار كرد و بعد از استقرار آرامش در تبریز به آن شهر بازگشت و انتشار هفته نامه را از سر گرفت. او در دوره دوم مجلس شورای ملی از طرف اهالی آذربایجان به وكالت برگزیده شد و از دوره سوم به بعد چند دوره نماینده مردم تهران در مجلس شورای ملی بود.

پدر: حاج سید محمدحسن مجتهد برازجانی ، روحانی و مجتهد

مشاهیر سیاسی

Back to top