مجید كوپاهی

 • گروه كشاورزی

 • رشته اقتصاد كشاورزی

دكتر مجید كوپاهی عضو هئیت علمی دانشگاه تهران با درجة استادی و عضو وابسته گروه علوم كشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است.

- فوق لیسانس ماشین های كشاورزی در سال 1339
- فوق لیسانس اقتصاد كشاورزی از دانشگاه ایالتی كارولینای شمالی
- دكترای اقتصاد كشاورزی از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در سال 1350

كشاورزی

آثار:

 • اصول اقتصاد كشاورزی
 • اصول اقتصاد كشاورزی
 • تحلیل اقتصادی طرحهای كشاورزی
 • توسعه كشاورزی
 • راهنمای ارزیابی عملی طرحها
 • روشهای اقتصاد سنجی
 • روشهای كمی اقتصاد
 • كاربرد برنامه ریزی خطی در كشاورزی
 • مبانی اقتصاد ریاضی
 • واژگان اقتصاد كشاورزی
Back to top