عزت الله كرمی

  • گروه كشاورزی

  • رشته زراعت و اصلاح نباتات

دكتر عزت الله كرمی عضو هئیت علمی دانشگاه شیراز و عضو وابسته گروه علوم كشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است.

دكترای تخصصی ترویج و توسعه كشاورزی

كشاورزی

آثار:

  • فرهنگ كشاورزی و منابع طبیعی (شامل تعریف و معادل فارسی واژه های علمی): ترویج و آموزش كشاورزی
Back to top