ابوالقاسم گلیان

 • گروه كشاورزی

 • رشته علوم غذایی و تغذیه

تولد:‌1328 ه.ش در شاهرود
دكتر ابوالقاسم گلیان عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با درجه استاد است.

- لیسانس دامپروری از دانشگاه ارومیه در سال 1353
- فوق لیسانس و دكترای طیور از دانشگاه ایالتی میشیگان آمریكا در سال 1363

- جایزه كتاب سال دوره چهاردهم كتاب سال جمهوری اسلامی ایران به عنوان یكی از مترجمین كتاب «تغذیه طیور»

كشاورزی

آثار:

 • اثر انرژی دوره پرورش و سطوح انرژی و چربی جیره تخم گذاری بر عملكرد مرغان های لاین
 • اثر سن بر روی بازدهی پروار جوجه های گوشتی
 • احتیاجات غذایی درگاوهای شیری
 • احتیاجات غذایی طیور
 • احتیاجات غذایی گاوهای شیری
 • استفاده از كنجاله پنبه دانه در جیره های ... جوجه گوشتی
 • استفاده از كود مرغی و اوره بعنوان منابع ازت غیر پروتئینی در تغذیه گاو شیری
 • بررسی میزان و حذف گوسیپول آزاد در كنجاله های تخم پنبه ناحیه خراسان به منظور ارائه یك جیره غذایی مناسب
 • تعیین ضرایب تجزیه پذیری مواد خوراكی و مقایسه آنها با ضرایب جداول استاندارد afrc در تغذیه گاوهای شیرد
 • تغذیه دام پیشرفته نوین
 • تغذیه طیور
 • كتاب آموزش آمار
 • م
 • مبانی پرورش دام و طیور
 • مقایسه دو روش آزمایشگاهی برآورد قابلت هضم ماده خشك ،آلی و ارزش هضمی
Back to top