ابوالقاسم گليان

 • گروه كشاورزي

 • رشته علوم غذايي و تغذيه

تولد:‌1328 ه.ش در شاهرود
دكتر ابوالقاسم گليان عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد با درجه استاد است.

- ليسانس دامپروري از دانشگاه اروميه در سال 1353
- فوق ليسانس و دكتراي طيور از دانشگاه ايالتي ميشيگان آمريكا در سال 1363

- جايزه كتاب سال دوره چهاردهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از مترجمين كتاب «تغذيه طيور»

كشاورزي

آثار:

 • اثر انرژي دوره پرورش و سطوح انرژي و چربي جيره تخم گذاري بر عملكرد مرغان هاي لاين
 • اثر سن بر روي بازدهي پروار جوجه هاي گوشتي
 • احتياجات غذايي درگاوهاي شيري
 • احتياجات غذايي طيور
 • احتياجات غذايي گاوهاي شيري
 • استفاده از كنجاله پنبه دانه در جيره هاي ... جوجه گوشتي
 • استفاده از كود مرغي و اوره بعنوان منابع ازت غير پروتئيني در تغذيه گاو شيري
 • بررسي ميزان و حذف گوسيپول آزاد در كنجاله هاي تخم پنبه ناحيه خراسان به منظور ارائه يك جيره غذايي مناسب
 • تعيين ضرايب تجزيه پذيري مواد خوراكي و مقايسه آنها با ضرايب جداول استاندارد afrc در تغذيه گاوهاي شيرد
 • تغذيه دام پيشرفته نوين
 • تغذيه طيور
 • كتاب آموزش آمار
 • م
 • مباني پرورش دام و طيور
 • مقايسه دو روش آزمايشگاهي برآورد قابلت هضم ماده خشك ،آلي و ارزش هضمي
Back to top