نصرالله سفید بخت

  • گروه كشاورزی

  • رشته دامپروری

تولد: 1311 ه.ش در شیراز
دكتر نصرالله سفید بخت عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز با رتبه استادی و عضو پیوسته گروه علوم كشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است.

- دكترای تخصّصی علوم دامی از دانشگاه ایالتی یوتا- آمریكا در سال 1346

لوح تقدیر استاد منتخب فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی در سال 1386

كشاورزی

آثار:

  • صنایع پوست در دامهای بزرگ (گاو)
  • مقایسه و مقاومت مولكول پوست طبیعی و چرم مصنوعی
Back to top