نصرالله سفيد بخت

  • گروه كشاورزي

  • رشته دامپروري

تولد: 1311 ه.ش در شيراز
دكتر نصرالله سفيد بخت عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز با رتبه استادي و عضو پيوسته گروه علوم كشاورزي فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران است.

- دكتراي تخصّصي علوم دامي از دانشگاه ايالتي يوتا- آمريكا در سال 1346

لوح تقدير استاد منتخب فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي در سال 1386

كشاورزي

آثار:

  • صنايع پوست در دامهاي بزرگ (گاو)
  • مقايسه و مقاومت مولكول پوست طبيعي و چرم مصنوعي
Back to top