یونس كوچك خان جنگلی

  • گروه مشاهیر مبارزه با استعمار

  • رشته مشاهیر مبارزه با استعمار

تولد: 1298 ه.ق در رشت
درگذشت: 1300 ه.ش در كوههای گیلوا
میرزا كوچك خان جنگلی رهبری روحانیت رشت را در انقلاب مشروطه بر عهده داشت. سران مشروطه گیلان یونس را در پی دلاوریهای درخشانش در فتح قزوین به عضویت كمیسیون جنگ انجمن ایالتی گیلان و به ریاست مجاهدین گیلان منصوب كردند. سرانجام مشروطه طلبان گیلان و اصفهان در 25 جمادی الاخر 1327 ق . تهران را تصرف كرده ، به استبداد خاتمه دادند و محمد علی شاه كه به روسیه گریخته بود، از سلطنت خلع و پسرش احمد میرزا به سلطنت رسید. یونس همراه شماری از مشروطه خواهان گیلان در گمش تپه به نبرد با شورشیان پرداخت .
میرزا درصدد بود با گردآوری مجتهدان گیلانی در یك مبارزه با اشغالگران خارجی و دولت مستبد همه گیلانیان را به قیام فرا خواند. بدین منظور هیات اتحاد اسلام را تشكیل داد. بدین سان هسته اولیه نهضت جنگل در سال 1333 ق. شكل گرفت .
میرزا در آذر 1300 ش . به سوی كوههای خلخال به راه افتاد تا بتواند در آنجا دوستان قدیمش را گرد آورد و دوباره قیام را آغاز نماید. اما سرانجام سردار جنگل در یازدهم آذر 1300 ش . در كوههای گیلوا، جان به جان آفرین تسلیم كرد.پیكرش در زیر برف و بوران یخ زده بود. ساعتی بعد به دستور خان طالش سرش را از تن جدا كرده ، به رشت آوردند . خالو قربان ، یار دیروز میرزا سرش را به تهران آورد و به رضا خان تسلیم نمود. سر میرزا را در گورستان حسن آباد تهران دفن كردند. پس از آن ، یكی از یاران میرزا، مخفیانه سرش را به رشت آورد، در كنار پیكرش در ((سلیمان داراب )) رشت به خاك سپرد.

- فراگیری علوم اسلامی در حوزه علمیه رشت
- ادامه تحصیلات حوزوی در مدرسه صالحیه قزوین و مدرسه محمودیه تهران

مشاهیر مبارزه با استعمار

پدر: میرزا بزرگ

Back to top