جعفر توفيقي داريان

  • گروه فني و مهندسي

  • رشته مهندسي شيمي

تولد: 1334 ه.ش در تهران
دكتر جعفر توفيقي مهندس شيمي و عضو وابسته گروه علوم مهندسي فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران است. وي همچنين عضو هيئت علمي و استاد دانشگاه تربيت مدرس، تهران است.


سوابق شغلي جعفر توفيقي داريان به شرح زير است:
- استاديار گروه مهندسي شيمي دانشگاه فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس 1373-1365
- دانشيار گروه مهندسي شيمي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس 1381-1373
- استاد گروه مهندسي شيمي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس از سال 1381
- وزير علوم ، تحقيقات و فناوري در سال 1382
- معاون آموزشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري از سال 1376
- سرپرست معاونت اشتغال وزارت علوم تحقيقات و فناوري از سال 1381
- نماينده وزارت علوم تحقيقات و فناوري در شوراي عالي اشتغال‌زايي سال 1380
- سرپرست موسسه پژوهش و برنامه‌ ريزي آموزش عالي از سال 1378
- عضو شوراي عالي آموزش و پرورش از سال 1376
- نايب رييس شوراي گسترش آموزش عالي و شوراي عالي برنامه ريزي از سال 1376
- نايب رييس شوراي هدايت استعدادهاي درخشان از سال 1377
- رييس هيئت مميزه مركزي وزارت علوم تحقيقات و فناوري از سال 1376
- دبير هيئت مركزي گزينش استاد از سال 1376
- نماينده وزارت علوم تحقيقات و فناوري در هيئت عالي نظارت دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري از سال 1377
- عضو شوراي مركزي بورس و اعزام وزارت علوم تحقيقات و فناوري از سال 1376
- عضو شوراي عالي مركز اطلاعات و مدارك علمي از سال 1377
- عضو كميته ملي آموزش عالي كميسيون ملي يونسكو از سال 1377
- عضو كميته ها و كميسيون هاي نظام برنامه ريزي چهارم توسعه از سال 1382
- عضو هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سال 1381
- نايب رييس شوراي تغيير ساختار وزارت علوم تحقيقات و فناوري 1378-1380
- عضو هيئت امناي دانشگاه‌هاي تهران ، بين المللي امام خميني و شهيد رجايي از سال 1377
- نماينده وزارت علوم تحقيقات و فناوري در هيئت امناي دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1378
- نماينده وزارت علوم تحقيقات و فناوري در هيئت امناي دانشگاه امام حسين عليه السلام از سال 1378
- عضو هيئت امناي باشگاه دانش پژوهان جوان از سال 1379
- عضو كميته ها و كميسيون نظام برنامه ريزي برنامه سوم توسعه 1379-1377
- عضو كميسيون مشورتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ازسال 1376
- مشاور معاون آموزشي وزير فرهنگ و آموزش عالي 1376-1375
- معاون آموزشي دانشگاه تربيت مدرس 1375-1370
- رييس دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس 1370-1367
- معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس 1367- 1365

- استاد نمونه دانشگاه تربيت مدرس در سال 1375
- استاد نمونه كشوري در سال 1376
- دارنده عنوان طرح برتر در اولين جشنواره نوآوريهاي صنعت نفت گاز و پتروشيمي
- دارنده عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه تربيت مدرس در سال هاي 1381-1380

- ديپلم رياضي از دبيرستان خوارزمي در سال 1353
- فوق ليسانس مهندسي شيمي از دانشگاه شيراز در سال 1360
- دكتراي مهندسي شيمي از دانشگاه پلي تكنيك بخارست - روماني در سال 1365


فني و مهندسي


آثار:

  • طراحي رآكتورهاي شيميايي
Back to top