اسماعيل شهبازي

  • گروه كشاورزي

  • رشته آموزش و ترويج توسعه روستايي

تولد: 1315 ه.ش در نهاوند
دكتر اسماعيل شهبازي استاد دانشگاه و همكار مدعو فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران در گروه علوم كشاورزي است.

ـ سه بار قرار گرفتن در ليست افتخار رئيس دانشكده (The Dean's Honor List) در دوره ي كارشناسي در دانشكده ي علوم كشاورزي دانشگاه آمريكائي بيروت(A.U.B.)، ،13481347و 1348 لبنان.« ولي اسماعيل شهبازي اين هديه را دريافت نكرد»
- برنده جايزه كتاب سال در دوازدهمين دورة كتاب سال جمهوري اسلامي ايران، براي ترجمه كتاب «توسعه و ترويج روستايي»
- لوح تقدير و جايزة پنجمين دورة برگزاري كتب برگزيدة دانشگاهي ايران در سال 1372
- جـايزة و تنـديس جشـنوارة و ديپلم افتخار بهترين تأليف كتاب سال روستا در سال 1372
ـ برنده جايزه كتاب سال از وزارت ِفرهنگ و ارشاد اسلامي در بهمن ماه 1382 به مناسبت همكاري در تهيّه و نشر مجموعه ي 15 جلديِ فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي، با همكاري اعضاي گروه علوم كشاورزيِ فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران ، از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1381.
ـ ديپلم افتخار و جايزة دوم بهترين ترجمة كتاب سال روستا در سال1370، براي ترجمه كتاب مرجع ترويج كشاورزي به اتفاق مهندس احمد حجّاران، از انتشارات سازمان ترويج كشاورزي
ـ لوحِ افتخارِ جايزه ادبي سال 2007 ميلاديِ خانة فرهنگ ناجي نعمان، نويسنده ي شهيد لبناني، به مناسبت تأليف كتابِ جنبش چهارپايان ـ داستان گونه اي متمركز بر حمايت از حقوق طبيعي و محيط زيست جانداران ـ از انتشارات مؤسّسه ي انتشارات اميركبير در سال1384، تهران
-لوح يادبود و جايزة احراز عنوانِ «استاد فرهيختة توسعة روستائي» در مراسم گشايش دومين همايشِ ملّيِ توسعه روستائي ايران،توسّطِ رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس مجلس‌خبرگان رهبري، در سال 1386
- تنديس بلورين و لوح سپاسِ مدير برنامه‌ريزي و رئيسِ هيأت مديرة انجمن ترويج و آموزشِ ‌كشاورزي و رئيس اوليّن جشنوارة كتاب علوم ترويج وآموزش‌كشاورزي به مناسبتِ احرازِ عنوان: «شخصيّتِ¬پيشگام درتوسعه علوم¬ترويج وآموزش‌كشاورزي ايران» در مراسمِ اوّلين جشنوارة كتاب علوم ترويج و آموزش‌كشاورزي، در سال 1386
- لوح سپاسِ «نام¬آوري در عرصة ترويج» درسومين كنگرة علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي¬كشور در دانشگاه فردوسي مشهد، از رياست انجمن علمي ترويج و آموزش كشاورزي و دبير سومين كنگرة علوم ترويج وآموزش كشاورزي در سال 1388
- دريافت سپاسنامه مفاخر، تنديس بلورين، در آئين بزرگداشتِ استاد فرهيخته و نامدار دانشگاه، به عنوان «پدر علم ترويج كشاورزي ايران» و«كوشنده در توسعه و آباداني روستاها» از ستاد بزرگداشت مفاخر در سال 1390
- اننشار يك دوره تمبر يادبودِ 650 ريالي با شماره 3890/11 با تصوير استاد دكتراسماعيل شهبازي با عنوان «پدرعلم ترويج كشاورزي ايران»، به سفارش ستاد بزرگداشت مفاخر به توسط شركت پست جمهوري اسلامي ايران
-لوح سپاس، عنوانِ «پدر علم ترويج كشاورزي» و «چهره ماندگار كشاورزي ايران»و جايزه «مؤسسه آموزش عالي اميد نهاوند» به مناسبت سالها مجاهدت، دلسوزي و پيگيري جهت توسعه همه جانبه و پايدار و به ويژه، كمك به تأسيس مراكز آموزش عالي دولتي و غير دولتي، مشاركت در تأسيس و اداره ي مؤسسه فرهنگي، برگزاري همايش هاي نهاوندشناسي و اهتمام در طرح آبراه نيمه شعبان شهرستان نهاوند، در آئين بزرگداشت مفاخر در نهاوند در سال 1390
-لوح نفيس سپاسنامه و معرفي با عنوان پروفسور و استاد فرهيخته گسترش علم توسعه و ترويج روستائي كشور در دومين همايش ملي توسعه پايدار روستائي در سال1390 ، در دانشگاه بوعلي سيناي همدان
-تقديرنامه دكتر محمدمهدي طهرانچي رييس دانشگاه شهيدبهشتي به مناسبت انتخاب به عنوان «پژوهشگر برتر» مركز تحقيقات دانشگاه در سال 1391
- لوح، تنديس، حمايل و جايزه از وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان بازنشستة برگزيدة ملّي در مراسم بزرگداشت روز تجليل و تكريم بازنشستگان در سال 1393
-لوح تقدير و جايزة فرهنگي از مجمع پيشكسوتان آموزش كشاورزي كشور به عنوان يكي از پنج عضو بازنشسته «برگزيده جامعه علمي كشور» در سال 1393

- ديپلم كشاورزي از دانشسراي كشاورزي ورامين -مامازن در سال 1335
- فوق ديپلم كشاورزي ترويج فنون حرفه اي كشاورزي در سال 1339
-ليسانس مهندسي صنايع كشاورزي در سال 1349
- فوق ليسانس ترويج كشاورزي از دانشكده ي علوم كشاورزي دانشگاه آمريكائي بيروت در سال 1350
- دكتراي مهندسي توليدات كشاورزي (آموزش ترويج و توسعه ي روستائي) از دانشگاه ملّيِ پليتكنيك تولوز در فرانسه در سال 1357

پدر: خليل گوشه اي نهاوندي
مادر: ربابه شهبازي

كشاورزي
آثار:

  • آسيب شناسي توسعه و ترويج روستائي1
  • توسعه و ترويج روستائي2
  • رهنمودي بر رهيافت هاي بديل ترويج
  • روستازادگانِ دانشمند3
  • مديريت امور مزرعه
  • مقدمه اي بر آموزش و ترويج و توسع? شيوه هاي نوين روستاها
Back to top