اسماعیل شهبازی

  • گروه كشاورزی

  • رشته آموزش و ترویج توسعه روستایی

تولد: 1315 ه.ش در نهاوند
دكتر اسماعیل شهبازی استاد دانشگاه و همكار مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در گروه علوم كشاورزی است.

ـ سه بار قرار گرفتن در لیست افتخار رئیس دانشكده (The Dean's Honor List) در دوره ی كارشناسی در دانشكده ی علوم كشاورزی دانشگاه آمریكائی بیروت(A.U.B.)، ،13481347و 1348 لبنان.« ولی اسماعیل شهبازی این هدیه را دریافت نكرد»
- برنده جایزه كتاب سال در دوازدهمین دورة كتاب سال جمهوری اسلامی ایران، برای ترجمه كتاب «توسعه و ترویج روستایی»
- لوح تقدیر و جایزة پنجمین دورة برگزاری كتب برگزیدة دانشگاهی ایران در سال 1372
- جـایزة و تنـدیس جشـنوارة و دیپلم افتخار بهترین تألیف كتاب سال روستا در سال 1372
ـ برنده جایزه كتاب سال از وزارت ِفرهنگ و ارشاد اسلامی در بهمن ماه 1382 به مناسبت همكاری در تهیّه و نشر مجموعه ی 15 جلدیِ فرهنگ كشاورزی و منابع طبیعی، با همكاری اعضای گروه علوم كشاورزیِ فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ، از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1381.
ـ دیپلم افتخار و جایزة دوم بهترین ترجمة كتاب سال روستا در سال1370، برای ترجمه كتاب مرجع ترویج كشاورزی به اتفاق مهندس احمد حجّاران، از انتشارات سازمان ترویج كشاورزی
ـ لوحِ افتخارِ جایزه ادبی سال 2007 میلادیِ خانة فرهنگ ناجی نعمان، نویسنده ی شهید لبنانی، به مناسبت تألیف كتابِ جنبش چهارپایان ـ داستان گونه ای متمركز بر حمایت از حقوق طبیعی و محیط زیست جانداران ـ از انتشارات مؤسّسه ی انتشارات امیركبیر در سال1384، تهران
-لوح یادبود و جایزة احراز عنوانِ «استاد فرهیختة توسعة روستائی» در مراسم گشایش دومین همایشِ ملّیِ توسعه روستائی ایران،توسّطِ ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس‌خبرگان رهبری، در سال 1386
- تندیس بلورین و لوح سپاسِ مدیر برنامه‌ریزی و رئیسِ هیأت مدیرة انجمن ترویج و آموزشِ ‌كشاورزی و رئیس اولیّن جشنوارة كتاب علوم ترویج وآموزش‌كشاورزی به مناسبتِ احرازِ عنوان: «شخصیّتِ¬پیشگام درتوسعه علوم¬ترویج وآموزش‌كشاورزی ایران» در مراسمِ اوّلین جشنوارة كتاب علوم ترویج و آموزش‌كشاورزی، در سال 1386
- لوح سپاسِ «نام¬آوری در عرصة ترویج» درسومین كنگرة علوم ترویج و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی¬كشور در دانشگاه فردوسی مشهد، از ریاست انجمن علمی ترویج و آموزش كشاورزی و دبیر سومین كنگرة علوم ترویج وآموزش كشاورزی در سال 1388
- دریافت سپاسنامه مفاخر، تندیس بلورین، در آئین بزرگداشتِ استاد فرهیخته و نامدار دانشگاه، به عنوان «پدر علم ترویج كشاورزی ایران» و«كوشنده در توسعه و آبادانی روستاها» از ستاد بزرگداشت مفاخر در سال 1390
- اننشار یك دوره تمبر یادبودِ 650 ریالی با شماره 3890/11 با تصویر استاد دكتراسماعیل شهبازی با عنوان «پدرعلم ترویج كشاورزی ایران»، به سفارش ستاد بزرگداشت مفاخر به توسط شركت پست جمهوری اسلامی ایران
-لوح سپاس، عنوانِ «پدر علم ترویج كشاورزی» و «چهره ماندگار كشاورزی ایران»و جایزه «مؤسسه آموزش عالی امید نهاوند» به مناسبت سالها مجاهدت، دلسوزی و پیگیری جهت توسعه همه جانبه و پایدار و به ویژه، كمك به تأسیس مراكز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، مشاركت در تأسیس و اداره ی مؤسسه فرهنگی، برگزاری همایش های نهاوندشناسی و اهتمام در طرح آبراه نیمه شعبان شهرستان نهاوند، در آئین بزرگداشت مفاخر در نهاوند در سال 1390
-لوح نفیس سپاسنامه و معرفی با عنوان پروفسور و استاد فرهیخته گسترش علم توسعه و ترویج روستائی كشور در دومین همایش ملی توسعه پایدار روستائی در سال1390 ، در دانشگاه بوعلی سینای همدان
-تقدیرنامه دكتر محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه شهیدبهشتی به مناسبت انتخاب به عنوان «پژوهشگر برتر» مركز تحقیقات دانشگاه در سال 1391
- لوح، تندیس، حمایل و جایزه از وزیر محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعی به عنوان بازنشستة برگزیدة ملّی در مراسم بزرگداشت روز تجلیل و تكریم بازنشستگان در سال 1393
-لوح تقدیر و جایزة فرهنگی از مجمع پیشكسوتان آموزش كشاورزی كشور به عنوان یكی از پنج عضو بازنشسته «برگزیده جامعه علمی كشور» در سال 1393

- دیپلم كشاورزی از دانشسرای كشاورزی ورامین -مامازن در سال 1335
- فوق دیپلم كشاورزی ترویج فنون حرفه ای كشاورزی در سال 1339
-لیسانس مهندسی صنایع كشاورزی در سال 1349
- فوق لیسانس ترویج كشاورزی از دانشكده ی علوم كشاورزی دانشگاه آمریكائی بیروت در سال 1350
- دكترای مهندسی تولیدات كشاورزی (آموزش ترویج و توسعه ی روستائی) از دانشگاه ملّیِ پلیتكنیك تولوز در فرانسه در سال 1357

پدر: خلیل گوشه ای نهاوندی
مادر: ربابه شهبازی

كشاورزی
آثار:

  • آسیب شناسی توسعه و ترویج روستائی1
  • توسعه و ترویج روستائی2
  • رهنمودی بر رهیافت های بدیل ترویج
  • روستازادگانِ دانشمند3
  • مدیریت امور مزرعه
  • مقدمه ای بر آموزش و ترویج و توسع? شیوه های نوین روستاها
Back to top