ناصر طالب بيدختي

  • گروه فني و مهندسي

  • رشته مهندسي عمران

تولد: 1331 ه.ش در سمنان
دكتر ناصر طالب بيدختي مهندس عمران و عضو وابسته گروه علوم مهندسي فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران است. وي همچنين عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز است.

مهندس پروژه هاي تحقيقاتي در دوران دانشجويي در كشور آمريكا، و در ايران مسئوليتهايي از قبيل معاون دانشجويي دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز رياست بخش مهندسي راه ساختمان، معاون پژوهشي دانشكده مهندسي، عضو شوراي علمي مركز نشر دانشگاه، رئيس مركز تحقيقات محيط زيست و توسعه پايدار داننشگاه شيراز، عضو گروه واژگان مهندسي عمران آكادمي علوم كشور، سردبير مجله تخصصي مجله علمي و پژوهشي علوم و فنون ايران به زبان انگليسي ، سردبير علمي پژوهشي آبخيزداري ايران، عضو هيئت تحريريه مجله هاي علمي پژوهشي منابع آب ايران و آب و آبخيز، آب و فاضلاب و شريف و رئيس انجمن آبخيزداري ايران را ناصر طالب بيدختي بر عهده داشته است. وي همچنين عضو هيئت امنا برگزاري كنگره هاي مهندسي عمران ايران و عضو كميته تخصصي فرسايش و مرسوب وابسته به يونسكو و عضو كميته تخصصي ارتقاء دانشكده مهندسي و عضو شوراي پژوهشي آب و فاضلاب استان فارس و كار گروه محيط زيست استان فارس نيز هست.

- فوق دكترا و تخصص در دانشگاههاي ايالتي اورگان و دانشگاه ايالتي واشنگتن امريكا در سال 1992 و 2001
- فوق ليسانس و دكتراي مهندسي راه ساختمان و محيط زيست دانشگاه ايالتي اورگان آمريكا در سال 1980 و 1984
- ليسانس مهندسي آبياري و آباداني دانشگاه تهران در سال 1353
- ديپلم رياضي در دبيرستان صفائي سمنان در سال 1350


- مركز تحقيقات محيط زيست و توسعه پايدار دانشگاه شيراز
- انجن توسعه سبز كه انجمن مردمي است و هدف آن ارتقائ فرنگ زيست محيطي جامعه ميباشد
- انجمن هيدروليك و انجمن منابع اب و انجمن آبخيز داري ايران كه انجمن هاي علمي هستند
- انجمن مهندسين عمران و انجمن مهندسين راه و ساختمان ،‌انجمن متخصصان محيط زيست

- برنده جايزه كتاب سال جمهوري ايران براي كتاب "طراحي سازه هاي توريسنگي " در سال 1368
- برنده بهترين مقاله در شوراي پژوهشهاي علمي كشور و پزوهشگر نمونه دانشگاه شيراز
- برنده بهترين مقاله در چهارمين كنگره ملي عمران

پدر: محمد حسين طالب بيدختي
مادر: صغري همتي

فني و مهندسي

آثار:

  • آناليز و طراحي سازه اي تورينگي
  • روشهاي سنتي استحصال آب در ايران و منطقه
  • فرهنگ تخصصي فرسايش و رسوب
Back to top