ناصر طالب بیدختی

  • گروه فنی و مهندسی

  • رشته مهندسی عمران

تولد: 1331 ه.ش در سمنان
دكتر ناصر طالب بیدختی مهندس عمران و عضو وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است. وی همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز است.

مهندس پروژه های تحقیقاتی در دوران دانشجویی در كشور آمریكا، و در ایران مسئولیتهایی از قبیل معاون دانشجویی دانشكده مهندسی دانشگاه شیراز ریاست بخش مهندسی راه ساختمان، معاون پژوهشی دانشكده مهندسی، عضو شورای علمی مركز نشر دانشگاه، رئیس مركز تحقیقات محیط زیست و توسعه پایدار داننشگاه شیراز، عضو گروه واژگان مهندسی عمران آكادمی علوم كشور، سردبیر مجله تخصصی مجله علمی و پژوهشی علوم و فنون ایران به زبان انگلیسی ، سردبیر علمی پژوهشی آبخیزداری ایران، عضو هیئت تحریریه مجله های علمی پژوهشی منابع آب ایران و آب و آبخیز، آب و فاضلاب و شریف و رئیس انجمن آبخیزداری ایران را ناصر طالب بیدختی بر عهده داشته است. وی همچنین عضو هیئت امنا برگزاری كنگره های مهندسی عمران ایران و عضو كمیته تخصصی فرسایش و مرسوب وابسته به یونسكو و عضو كمیته تخصصی ارتقاء دانشكده مهندسی و عضو شورای پژوهشی آب و فاضلاب استان فارس و كار گروه محیط زیست استان فارس نیز هست.

- فوق دكترا و تخصص در دانشگاههای ایالتی اورگان و دانشگاه ایالتی واشنگتن امریكا در سال 1992 و 2001
- فوق لیسانس و دكترای مهندسی راه ساختمان و محیط زیست دانشگاه ایالتی اورگان آمریكا در سال 1980 و 1984
- لیسانس مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران در سال 1353
- دیپلم ریاضی در دبیرستان صفائی سمنان در سال 1350


- مركز تحقیقات محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه شیراز
- انجن توسعه سبز كه انجمن مردمی است و هدف آن ارتقائ فرنگ زیست محیطی جامعه میباشد
- انجمن هیدرولیك و انجمن منابع اب و انجمن آبخیز داری ایران كه انجمن های علمی هستند
- انجمن مهندسین عمران و انجمن مهندسین راه و ساختمان ،‌انجمن متخصصان محیط زیست

- برنده جایزه كتاب سال جمهوری ایران برای كتاب "طراحی سازه های توریسنگی " در سال 1368
- برنده بهترین مقاله در شورای پژوهشهای علمی كشور و پزوهشگر نمونه دانشگاه شیراز
- برنده بهترین مقاله در چهارمین كنگره ملی عمران

پدر: محمد حسین طالب بیدختی
مادر: صغری همتی

فنی و مهندسی

آثار:

  • آنالیز و طراحی سازه ای تورینگی
  • روشهای سنتی استحصال آب در ایران و منطقه
  • فرهنگ تخصصی فرسایش و رسوب
Back to top