بیژن رنجبر

  • گروه علوم پایه

  • رشته فیزیك

تولد: 1345 ه.ش در خرم آباد
دكتر بیژن رنجبر استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشكی جمهوری اسلامی ایران از 25/8/1391 تاكنون است.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی، رئیس كمیسیون تخصصی علوم پایه، هیئت ممیزه، مدیر گروه بیوفیزیك، مدیر پژوهشهای كاربردی، معاون اداری و مالی دانشكده علوم پایه، مسئول آزمایشگاههای دانشكده علوم پایه و رئیس/ دانشگاه تربیت مدرس؛ معاون دبیر شورای علمی زیست فناوری كشور؛ عضو: شورای گسترش آموزش عالی؛ انجمن زیست شناسی ایران؛ هیئت مؤسس، هیئت مدیره و خزانه دار/ انجمن بیوشیمی فیزیك ایران؛ انجمن پروتئین آمریكا؛ هیئت مؤسس و هیئت مدیره انجمن پروتئومیكس پزشكی ایران؛ كمیسیون مولكولی دوره دكترای پیوسته بیوتكنولوژی دانشگاه تهران؛ هیئت ممیزه مركزی و كمیسیون تخصصی گروه شیمی و زیست شناسی وزارت علوم

- دانشجوی نمونه دفتر سرپرستی دانشجویان در روسیه، روسیه سفید و اوكراین/ مسكو در سال 1376
- پژوهشگر برتر در سالهای (۸۲،۸۳ ،۸۴،۸۶،۸۷)
- استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس در سال 1385
-استاد نمونه كشور در سالهای (۸۹- ۸۸)
- رتبه سوم پژوهشهای بنیادی در بیست و ششمین جشنواره بین المللی خوارزمی در سال 1391

- دكترای تخصصی بیوفیزیك از انستیتو فیزیك و تكنولوژی مسكو ، انستیتو بیولوژی ملكولی انگلهارت/ روسیه
- فوق لیسانس بیوشیمی از دانشگاه تهران
- لیسانس شیمی از دانشگاه اصفهان
علوم پایه

Back to top