پرويز شهرياري

 • گروه علوم پايه

 • رشته رياضيات

تولد: 1305 ه.ش در كرمان
درگذشت : 1391 ه.ش در تهران
پرويز شهرياري از چهره هاي برجسته در زمينه آموزش رياضيات است وي در يك خانوادة زرتشتي متولد شده بود.

دبيرستان پسرانة خوارزمي ( سال1339 ) , دبيرستان دخترانننة مرجان ( سال 1340 ) , انتشارات خوارزمي ( سال 1342 ) , نشرية مسائل دانشگاهي ( سال 1346 ) , گروه فرهنگي مرجان ( سال 1350 ) , انتشارات توكا , با همكاري عده اي ( سال 1353 ) , مدرسة عالي علوم اراك , با همكاري دكتر عبدالكريم قريب و دكتر حسين گل گلاب ( سال 1353 ) , از جمله مراكزي هستند كه توسط پرويز شهرياري بنيان گذاري شده اند.

- دكتراي افتخاري از طرف دانشگاه شهيد باهنر كرمان در سال 1380
- برگزيده بخش ويژه پنجمين همايش چهره‌هاي ماندگار در رشته معلمي رياضيات

-دوره ابتدايي در دبستان كاوباني (زرتشتيان ) و ايرانشهر
- ليسانس رياضي از دانشكده علوم در سال 1332

پدر: شهريار ، دهقان

علوم پايه

آثار:

 • 175 مسالة منطقي
 • 250 مسالة حساب ( نظرية عددها )
 • 700 مسا له با حل ( با همكاري آ قايان امامي و حرير چي )
 • 99 مسالة رياضي
 • آشنايي با نظر ية احتمال
 • آفرينندگان رياضيات عالي
 • آمادگي براي المپيادهاي رياضي
 • آناليز برداري و نظرية ميدان
 • آناليز تركيبي و بسط دو جمله اي
 • آناليز رياضي ( جلد اول )
 • آناليز رياضي ( جلد دوم )
 • آناليز رياضي ( جلد سوم )
 • آناليز عددي
 • اخلاق و انسان
 • ارشميدس كوچك
 • استقراء رياضي
 • اشتباه استدلالهاي هندسي
 • اعداد اول
 • المپيادهاي بين المللي ( با همكاري آقاي عادل )
 • المپيادهاي رياضي لنينگراد
 • انديشة رياضي
 • انعكاس
 • اواريست گالوا
 • بازي با بي نهايت
 • بازي ها , سرگرمي ها و معماها در رياضيات
 • بخش پذيري در جبر
 • بخش پذيري عددها و مفهوم آ لگوريتم
 • بخش درست عدد { ايكس }
 • بسط دو جمله اي با نماي طبيعي
 • بنيان هاي هندسه
 • بهترين مساله هاي جبر و مثلثات ( با همكاري آقاي حسين ابراهيم زادة قلزم )
 • پويائي رياضيات
 • تئوري اعداد ( با همكاري آقاي قوام زاده )
 • تابع ها و روند هاي تناوبي
 • تابع هاي متناوب
 • تاريخ حساب
 • تربيع دايره و غير جبري بودن عدد پي
 • تست حساب استدلالي ( با همكاري آقايان امامي و قوام زاده )
 • تست رياضيات ( با همكاري آقاي امامي )
 • تست هاي ريا ضيات ( با همكاري آقاي تقوي )
 • تقارن جبري و روش ضرايب نا معين
 • تقارن در جبر
 • تقارن در هندسه و جبر
 • جبر ( از آغاز تا پايان )
 • جبر برداري ( با همكاري آقاي عادل )
 • جبر سال سوم رشتة رياضي فيزيك ( با همكاري آقاي امامي )
 • جدول هاي لگاريتم
 • جنبش مزدك و مزدكيان
 • جوهر , روش و كار آيي رياضيات ( جلد اول )
 • جوهر , روش و كارآيي رياضيات ( جلد سوم )
 • جوهر , روش و كارآيي رياضيات ( جلددوم )
 • چند شاخه گل براي الجرنون
 • حقيقت هايي دربارة افغانستان( با همكاري پرويز حبيب پور )
 • حل مسائل آناليز ( باهمكاري آ قايان امامي و عصار )
 • حل مساله هاي رياضي(جلد اول - جبر )
 • حل مساله هاي ريتضي ( جلد دوم - هندسه )
 • خانة اهريمن
 • خط هاي راست و منحني ها ( با همكاري آقاي عادل )
 • خلاقيت در رياضيات و مهندسي
 • خلاقيت رياضي
 • خوارزمي و انفور ماتيك
 • داستان مجمو عه ها
 • داستانهاي رياضي
 • داستانهاي علمي
 • دانش و شبه دانش
 • دانشمندان و هنر مندان
 • در پي فيثاغورث
 • در حل مساله هاي رياضي اشتباه نكنيم
 • در قلمرو رياضيات
 • دربارة حد
 • دستگاههاي محدود ريا ضيات
 • دو درس كوتاه دربارة ديرين شناسي
 • دورة اختصاصي جبرمقدماتي
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابعاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • دورة كامل رياضيات دبيرستاني و كتابهاي مسائل مربوط به آن ( با همكاري ديگران )
 • رمان باد و باران ( جلد اول )
 • رمان باد و باران ( جلد دوم )
 • روش استقراي رياضي
 • روش مختصاتي و هندسة چهار بعدي
 • روش هاي جبر ( جلد اول )
 • روش هاي جبر ( جلد دوم )
 • روش هاي مثلثات ( با همكاري آقاي فيروز نيا )
 • رياضي سال اول دبيرستان ( نظام قديم )
 • رياضي سه سال اول دبيرستان ( نظام قديم )
 • رياضي سه سال اول دبيرستان ( نظام قديم )
 • رياضي سه سال اول دبيرستان ( نظام قديم )
 • رياضي سه سال اول دبيرستان ( نظام قديم )
 • رياضي سه سال اول دبيرستان ( نظام قديم )
 • رياضيات پنج سال اول دبستان و سه سال راهنمايي تحصيلي ( با همكاري آقاي شمس آوري )
 • رياضيات پنج سال اول دبستان و سه سال راهنمايي تحصيلي ( با همكاري آقاي شمس آوري )
 • رياضيات پنج سال اول دبستان و سه سال راهنمايي تحصيلي ( با همكاري آقاي شمس آوري )
 • رياضيات پنج سال اول دبستان و سه سال راهنمايي تحصيلي ( با همكاري آقاي شمس آوري )
 • رياضيات پنج سال اول دبستان و سه سال راهنمايي تحصيلي ( با همكاري آقاي شمس آوري )
 • رياضيات پنج سال اول دبستان و سه سال راهنمايي تحصيلي ( با همكاري آقاي شمس آوري )
 • رياضيات پنج سال اول دبستان و سه سال راهنمايي تحصيلي ( با همكاري آقاي شمس آوري )
 • رياضيات پنج سال اول دبستان و سه سال راهنمايي تحصيلي ( با همكاري آقاي شمس آوري )
 • رياضيات در شرق
 • رياضيات زنده
 • رياضيات كار بسته
 • رياضيات محاسبه اي
 • سرگذشت آناليز رياضي
 • سرگذشت حركت
 • سرگذشت رياضيات
 • سرگرمي هاي تو پولوژي
 • سرگرمي هاي جبر
 • سرگرمي هاي رياضي
 • سرگرمي هاي هندسه
 • شما هم مي توانيد در درس رياضي خود مؤفق باشيد
 • عالي جناب چكمه
 • عبارتهاي متقارن در جبر مقدماتي
 • علم , جامعه و انسان ( جلد اول )
 • علم , جامعه و انسان ( جلد دوم )
 • علم , جامعه و انسان ( جلد سوم )
 • غياث الدين جمشيد كاشاني رياضي دان ايراني
 • فرهنگ اصطلاحات علمي و فرهنگي
 • فلسفه , اخلاق در رياضيات
 • قدر مطلق در حوزة عددهاي حقيقي
 • قضية فرما
 • قضية مستقيم و قضية معكوس
 • قطلري كه در بعد چهارم گم شد
 • كتابي دربارة كتاب
 • گاهنامة رياضي , شامل شرح حال و نظر رياضي دانان
 • گزيده اي از مساله ها و قضيه هاي رياضي ( باهمكاري آقاي عادل )
 • لبا چوسكي و هندسة نااقليدسي
 • لگاريتم ( ريشه هاي تاريخي )
 • لگاريتم ( و تاريخ استدلالي آن )
 • ماشين اميل پست
 • ماكزيمم و مي نيمم بدون استفاده از مشتق ( باهمكاري آقاي عادل )
 • مثلثات
 • مثلثات مستقيم الخط و كروي
 • محاسبة برداري
 • مزدك
 • مسائل امتحاني جبر پنجم دبيرستانهاي كشور با حل
 • مسائل امتحاني جبر چهارم دبيرستانهاي كشور با حل
 • مسائل جبر و راهنماي آنها براي كلاسهاي كنكور ( با همكاري آقاي امامي )
 • مسائل مثلثات و راهنماي حل آنها براي داوطلبان كنكور ( با همكاري آقاي امامي )
 • مسائل مسابقات رياضي : از كنكورهاي اتحاد شوروي
 • مسائل هندسه و راهنماي حل آنها براي داوطلبان كنكور ( با همكاري آ قاي ازگمي )
 • مسابقه ها
 • مسالة پروفسور
 • مساله المپيادهاي رياضي در كشور هاي مختلف
 • مساله ها و تمرين هاي آناليز رياضي
 • مساله هاي المپيا دهاي آمريكا (با همكاري آقاي عادل )
 • مساله هاي المپياد هاي مجارستان
 • مساله هاي المپيادهاي رياضي در شوروي
 • مساله هاي تاريخي رياضيات
 • مساله هاي دشوار رياضي
 • مساله هاي رياضي: آسان و لي …
 • مساله هاي رياضيات عمومي با حل ( با همكاري آقاي امامي )
 • مساله هاي كنكورهاي شوروي
 • مسير رياضيات جديد
 • معادله و نا معادله
 • مقاله ها
 • من ؟ من فرق مي كنم
 • من رياضيدانم
 • منحني ها در فضا
 • نا مساوي ها
 • نابرا بري
 • نشريات
 • نظرية مجمو عه ها
 • نظرية نسبيت در مساله هاو تمرين ها
 • نظريه ساختمانهاي رياضي
 • نقطه هاي بي حركت
 • همه چيز دربارة سه جمله اي در جة دوم
 • هندسة پرگار
 • هندسة نا اقليدسي
 • هندسه در گذشته و حال
 • ورودي به منطق رياضي
 • ورودي به نظرية آناليز تركيبي
 • ورودي به نظرية احتمال
 • ورودي به نظرية مجموعه ها
 • ورودي به نظريه مجموعه ها
 • يان هوس و جنبش انقلابي دهقانان چك
 • يك روز زندگي پسرك قبطي
Back to top