پرویز شهریاری

 • گروه علوم پایه

 • رشته ریاضیات

تولد: 1305 ه.ش در كرمان
درگذشت : 1391 ه.ش در تهران
پرویز شهریاری از چهره های برجسته در زمینه آموزش ریاضیات است وی در یك خانوادة زرتشتی متولد شده بود.

دبیرستان پسرانة خوارزمی ( سال1339 ) , دبیرستان دخترانننة مرجان ( سال 1340 ) , انتشارات خوارزمی ( سال 1342 ) , نشریة مسائل دانشگاهی ( سال 1346 ) , گروه فرهنگی مرجان ( سال 1350 ) , انتشارات توكا , با همكاری عده ای ( سال 1353 ) , مدرسة عالی علوم اراك , با همكاری دكتر عبدالكریم قریب و دكتر حسین گل گلاب ( سال 1353 ) , از جمله مراكزی هستند كه توسط پرویز شهریاری بنیان گذاری شده اند.

- دكترای افتخاری از طرف دانشگاه شهید باهنر كرمان در سال 1380
- برگزیده بخش ویژه پنجمین همایش چهره‌های ماندگار در رشته معلمی ریاضیات

-دوره ابتدایی در دبستان كاوبانی (زرتشتیان ) و ایرانشهر
- لیسانس ریاضی از دانشكده علوم در سال 1332

پدر: شهریار ، دهقان

علوم پایه

آثار:

 • 175 مسالة منطقی
 • 250 مسالة حساب ( نظریة عددها )
 • 700 مسا له با حل ( با همكاری آ قایان امامی و حریر چی )
 • 99 مسالة ریاضی
 • آشنایی با نظر یة احتمال
 • آفرینندگان ریاضیات عالی
 • آمادگی برای المپیادهای ریاضی
 • آنالیز برداری و نظریة میدان
 • آنالیز تركیبی و بسط دو جمله ای
 • آنالیز ریاضی ( جلد اول )
 • آنالیز ریاضی ( جلد دوم )
 • آنالیز ریاضی ( جلد سوم )
 • آنالیز عددی
 • اخلاق و انسان
 • ارشمیدس كوچك
 • استقراء ریاضی
 • اشتباه استدلالهای هندسی
 • اعداد اول
 • المپیادهای بین المللی ( با همكاری آقای عادل )
 • المپیادهای ریاضی لنینگراد
 • اندیشة ریاضی
 • انعكاس
 • اواریست گالوا
 • بازی با بی نهایت
 • بازی ها , سرگرمی ها و معماها در ریاضیات
 • بخش پذیری در جبر
 • بخش پذیری عددها و مفهوم آ لگوریتم
 • بخش درست عدد { ایكس }
 • بسط دو جمله ای با نمای طبیعی
 • بنیان های هندسه
 • بهترین مساله های جبر و مثلثات ( با همكاری آقای حسین ابراهیم زادة قلزم )
 • پویائی ریاضیات
 • تئوری اعداد ( با همكاری آقای قوام زاده )
 • تابع ها و روند های تناوبی
 • تابع های متناوب
 • تاریخ حساب
 • تربیع دایره و غیر جبری بودن عدد پی
 • تست حساب استدلالی ( با همكاری آقایان امامی و قوام زاده )
 • تست ریاضیات ( با همكاری آقای امامی )
 • تست های ریا ضیات ( با همكاری آقای تقوی )
 • تقارن جبری و روش ضرایب نا معین
 • تقارن در جبر
 • تقارن در هندسه و جبر
 • جبر ( از آغاز تا پایان )
 • جبر برداری ( با همكاری آقای عادل )
 • جبر سال سوم رشتة ریاضی فیزیك ( با همكاری آقای امامی )
 • جدول های لگاریتم
 • جنبش مزدك و مزدكیان
 • جوهر , روش و كار آیی ریاضیات ( جلد اول )
 • جوهر , روش و كارآیی ریاضیات ( جلد سوم )
 • جوهر , روش و كارآیی ریاضیات ( جلددوم )
 • چند شاخه گل برای الجرنون
 • حقیقت هایی دربارة افغانستان( با همكاری پرویز حبیب پور )
 • حل مسائل آنالیز ( باهمكاری آ قایان امامی و عصار )
 • حل مساله های ریاضی(جلد اول - جبر )
 • حل مساله های ریتضی ( جلد دوم - هندسه )
 • خانة اهریمن
 • خط های راست و منحنی ها ( با همكاری آقای عادل )
 • خلاقیت در ریاضیات و مهندسی
 • خلاقیت ریاضی
 • خوارزمی و انفور ماتیك
 • داستان مجمو عه ها
 • داستانهای ریاضی
 • داستانهای علمی
 • دانش و شبه دانش
 • دانشمندان و هنر مندان
 • در پی فیثاغورث
 • در حل مساله های ریاضی اشتباه نكنیم
 • در قلمرو ریاضیات
 • دربارة حد
 • دستگاههای محدود ریا ضیات
 • دو درس كوتاه دربارة دیرین شناسی
 • دورة اختصاصی جبرمقدماتی
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابعای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • دورة كامل ریاضیات دبیرستانی و كتابهای مسائل مربوط به آن ( با همكاری دیگران )
 • رمان باد و باران ( جلد اول )
 • رمان باد و باران ( جلد دوم )
 • روش استقرای ریاضی
 • روش مختصاتی و هندسة چهار بعدی
 • روش های جبر ( جلد اول )
 • روش های جبر ( جلد دوم )
 • روش های مثلثات ( با همكاری آقای فیروز نیا )
 • ریاضی سال اول دبیرستان ( نظام قدیم )
 • ریاضی سه سال اول دبیرستان ( نظام قدیم )
 • ریاضی سه سال اول دبیرستان ( نظام قدیم )
 • ریاضی سه سال اول دبیرستان ( نظام قدیم )
 • ریاضی سه سال اول دبیرستان ( نظام قدیم )
 • ریاضی سه سال اول دبیرستان ( نظام قدیم )
 • ریاضیات پنج سال اول دبستان و سه سال راهنمایی تحصیلی ( با همكاری آقای شمس آوری )
 • ریاضیات پنج سال اول دبستان و سه سال راهنمایی تحصیلی ( با همكاری آقای شمس آوری )
 • ریاضیات پنج سال اول دبستان و سه سال راهنمایی تحصیلی ( با همكاری آقای شمس آوری )
 • ریاضیات پنج سال اول دبستان و سه سال راهنمایی تحصیلی ( با همكاری آقای شمس آوری )
 • ریاضیات پنج سال اول دبستان و سه سال راهنمایی تحصیلی ( با همكاری آقای شمس آوری )
 • ریاضیات پنج سال اول دبستان و سه سال راهنمایی تحصیلی ( با همكاری آقای شمس آوری )
 • ریاضیات پنج سال اول دبستان و سه سال راهنمایی تحصیلی ( با همكاری آقای شمس آوری )
 • ریاضیات پنج سال اول دبستان و سه سال راهنمایی تحصیلی ( با همكاری آقای شمس آوری )
 • ریاضیات در شرق
 • ریاضیات زنده
 • ریاضیات كار بسته
 • ریاضیات محاسبه ای
 • سرگذشت آنالیز ریاضی
 • سرگذشت حركت
 • سرگذشت ریاضیات
 • سرگرمی های تو پولوژی
 • سرگرمی های جبر
 • سرگرمی های ریاضی
 • سرگرمی های هندسه
 • شما هم می توانید در درس ریاضی خود مؤفق باشید
 • عالی جناب چكمه
 • عبارتهای متقارن در جبر مقدماتی
 • علم , جامعه و انسان ( جلد اول )
 • علم , جامعه و انسان ( جلد دوم )
 • علم , جامعه و انسان ( جلد سوم )
 • غیاث الدین جمشید كاشانی ریاضی دان ایرانی
 • فرهنگ اصطلاحات علمی و فرهنگی
 • فلسفه , اخلاق در ریاضیات
 • قدر مطلق در حوزة عددهای حقیقی
 • قضیة فرما
 • قضیة مستقیم و قضیة معكوس
 • قطلری كه در بعد چهارم گم شد
 • كتابی دربارة كتاب
 • گاهنامة ریاضی , شامل شرح حال و نظر ریاضی دانان
 • گزیده ای از مساله ها و قضیه های ریاضی ( باهمكاری آقای عادل )
 • لبا چوسكی و هندسة نااقلیدسی
 • لگاریتم ( ریشه های تاریخی )
 • لگاریتم ( و تاریخ استدلالی آن )
 • ماشین امیل پست
 • ماكزیمم و می نیمم بدون استفاده از مشتق ( باهمكاری آقای عادل )
 • مثلثات
 • مثلثات مستقیم الخط و كروی
 • محاسبة برداری
 • مزدك
 • مسائل امتحانی جبر پنجم دبیرستانهای كشور با حل
 • مسائل امتحانی جبر چهارم دبیرستانهای كشور با حل
 • مسائل جبر و راهنمای آنها برای كلاسهای كنكور ( با همكاری آقای امامی )
 • مسائل مثلثات و راهنمای حل آنها برای داوطلبان كنكور ( با همكاری آقای امامی )
 • مسائل مسابقات ریاضی : از كنكورهای اتحاد شوروی
 • مسائل هندسه و راهنمای حل آنها برای داوطلبان كنكور ( با همكاری آ قای ازگمی )
 • مسابقه ها
 • مسالة پروفسور
 • مساله المپیادهای ریاضی در كشور های مختلف
 • مساله ها و تمرین های آنالیز ریاضی
 • مساله های المپیا دهای آمریكا (با همكاری آقای عادل )
 • مساله های المپیاد های مجارستان
 • مساله های المپیادهای ریاضی در شوروی
 • مساله های تاریخی ریاضیات
 • مساله های دشوار ریاضی
 • مساله های ریاضی: آسان و لی …
 • مساله های ریاضیات عمومی با حل ( با همكاری آقای امامی )
 • مساله های كنكورهای شوروی
 • مسیر ریاضیات جدید
 • معادله و نا معادله
 • مقاله ها
 • من ؟ من فرق می كنم
 • من ریاضیدانم
 • منحنی ها در فضا
 • نا مساوی ها
 • نابرا بری
 • نشریات
 • نظریة مجمو عه ها
 • نظریة نسبیت در مساله هاو تمرین ها
 • نظریه ساختمانهای ریاضی
 • نقطه های بی حركت
 • همه چیز دربارة سه جمله ای در جة دوم
 • هندسة پرگار
 • هندسة نا اقلیدسی
 • هندسه در گذشته و حال
 • ورودی به منطق ریاضی
 • ورودی به نظریة آنالیز تركیبی
 • ورودی به نظریة احتمال
 • ورودی به نظریة مجموعه ها
 • ورودی به نظریه مجموعه ها
 • یان هوس و جنبش انقلابی دهقانان چك
 • یك روز زندگی پسرك قبطی
Back to top