ابراهيم شيراني چهار سوقي

  • گروه فني و مهندسي

  • رشته مهندسي مكانيك

تولد: 1332 ه.ش در اصفهان
دكتر ابراهيم مهندس مكانيك سيالات و عضو وابسته گروه علوم مهندسي فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران است. وي همچنين عضو هيئت علمي و استاد دانشگاه صنعتي اصفهان است.

- رئيس دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اصفهان در دو نوبت
- معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان در دو نوبت
- مسئول ستاد سازندگي و آموزشي بمدت دو سال
- رئيس ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتي اصفهان
- رئيس قطب علمي فناوري نانو در محيط زيست
- رئيس پژوهشكده زير دريا دانشگاه صنعتي اصفهان
- سردبير مجله استقلال
- سردبير مجله JAFM
- رئيس كميته تخصصي فني مهندسي هيئت مميزه دانشگاه صنعتي اصفهان
- عضو هيئت امناي شركت علمي تحقيقاتي اصفهان
- رئيس كميته اساسنامه شركت علمي تحقيقاتي اصفهان
- رئيس كميته انرژي شهرك علمي تحقيقاتي

- استاد نمونه كشور در سال 1380
- مدير پژوهشي نمونه كشوري در سال 1385
- مدرس نمونه دانشگاه در سال 1385
- برنده طرح پژوهشي برتر در سال 1375
- برنده كتاب سال انتشارات دانشگاه تهران در سال 1384
- برنده كتاب نمونه سال اداره فرهنگ و ارشاد در سال 1384
-دريافت لوح تقدير نامه هاي متعددي بخاطر فعاليت هاي اجرايي

- دكتراي رشته مهندسي مكانيك از دانشگاه استانفورد امريكا در سال 1360
- فوق ليسانس رشته مهندسي مكانيك از دانشگاه استانفورد امريكا در سال 1356
- ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف تهران در سال 1354
- ديپلم رياضي از دبيرستان ادب اصفهان در سال 1350پدر: رمضان ، ميوه فروش
مادر: صديقه ، خانه دار

فني و مهندسي

آثار:

  • توربين ها
  • روشهاي عددي در مكانيك سيالات و انتقال حرارت جلد 1و2
  • لزوم تحويل در اموزش مهندسي مكانيك در ايران
Back to top