ابراهیم شیرانی چهار سوقی

  • گروه فنی و مهندسی

  • رشته مهندسی مكانیك

تولد: 1332 ه.ش در اصفهان
دكتر ابراهیم مهندس مكانیك سیالات و عضو وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است. وی همچنین عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه صنعتی اصفهان است.

- رئیس دانشكده مهندسی مكانیك دانشگاه صنعتی اصفهان در دو نوبت
- معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان در دو نوبت
- مسئول ستاد سازندگی و آموزشی بمدت دو سال
- رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اصفهان
- رئیس قطب علمی فناوری نانو در محیط زیست
- رئیس پژوهشكده زیر دریا دانشگاه صنعتی اصفهان
- سردبیر مجله استقلال
- سردبیر مجله JAFM
- رئیس كمیته تخصصی فنی مهندسی هیئت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان
- عضو هیئت امنای شركت علمی تحقیقاتی اصفهان
- رئیس كمیته اساسنامه شركت علمی تحقیقاتی اصفهان
- رئیس كمیته انرژی شهرك علمی تحقیقاتی

- استاد نمونه كشور در سال 1380
- مدیر پژوهشی نمونه كشوری در سال 1385
- مدرس نمونه دانشگاه در سال 1385
- برنده طرح پژوهشی برتر در سال 1375
- برنده كتاب سال انتشارات دانشگاه تهران در سال 1384
- برنده كتاب نمونه سال اداره فرهنگ و ارشاد در سال 1384
-دریافت لوح تقدیر نامه های متعددی بخاطر فعالیت های اجرایی

- دكترای رشته مهندسی مكانیك از دانشگاه استانفورد امریكا در سال 1360
- فوق لیسانس رشته مهندسی مكانیك از دانشگاه استانفورد امریكا در سال 1356
- لیسانس مهندسی مكانیك از دانشگاه صنعتی شریف تهران در سال 1354
- دیپلم ریاضی از دبیرستان ادب اصفهان در سال 1350پدر: رمضان ، میوه فروش
مادر: صدیقه ، خانه دار

فنی و مهندسی

آثار:

  • توربین ها
  • روشهای عددی در مكانیك سیالات و انتقال حرارت جلد 1و2
  • لزوم تحویل در اموزش مهندسی مكانیك در ایران
Back to top