علی اكبر موسوی موحدی

  • گروه علوم پایه

  • رشته بیوشیمی

تولد: 1331 ه.ش در شیراز
دكتر علی اكبر موسوی موحدی، استاد و عضو هیئت علمی مركز تحقیقات‌ بیوشیمی‌ بیوفیزیك‌ - دانشگاه‌ تهران‌ است. وی همچنین عضو وابسته گروه علوم پایه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است.

ــ عضو همكار مركز بین‌المللی‌ فیزیك‌ نظری‌ - تریست‌ ایتالیا
ــ عضو انجمن‌ بیوفیزیك‌ آمریكا
ــ عضو انجمن‌ بیوشیمی‌ انگلستان‌
ــ عضو انجمن‌ پروتئین‌ آمریكا
ــ عضو آكادمی‌ علوم‌ نیویورك‌
ــ عضو كمیته‌ پژوهشی‌ مركز بیوگرافی‌ آمریكا
ــ عضو انجمن‌ شیمی‌ ایران‌
ــ ‌عضو و رئیس‌ انجمن‌ بیوشیمی‌فیزیك‌ ایران‌
ــ ‌عضو و رئیس‌ شورای بین‌الملل علم (ICSU) – نمایندگی دانشگاه تهران

- برگزیده‌ جشنواره‌ خوارزمی‌ در سال 1368
- استاد نمونه‌ كشور در سال 1376
- چهره های ماندگار در سال 1382
- محقق برجسته دانشگاه تهران و نشان درجه 1 پژوهش در سال 1382
- برگزیده رتبه اول جشنواره تحقیقاتی علوم پزشكی رازی در سال 1384
- برگزیده سومین همایش چهره‌های ماندگار در رشته بیوشیمی - بیوفیزیك از دانشگاه تهران

ـ لیسانس‌ شیمی‌ از دانشگاه‌ شهید بهشتی‌ در سال 1354
ــ فوق لیسانس شیمی‌ از دانشگاه‌ شرقی‌ میشیگان‌ - آمریكا در سال 1357
ــ دكترای‌ بیوشیمی‌فیزیك‌ از دانشگاه‌ منچستر - انگلستان‌ در سال 1365

علوم پایه

Back to top