محمد حسين جزيره اي

  • گروه كشاورزي

  • رشته جنگل داري

تولد: 1301 ه.ش در بندرانزلي
دكتر محمدحسين همكار مدعو فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران در گروه علوم كشاورزي است.

- برنده جايزه كتاب سال در دوره نوزدهم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تاليف كتاب" جنگل كاري در خشك بوم"
- برنده جايزه كتاب سال در دوره بيست و دوم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تاليف كتاب "جنگل‌شناسي‌ زاگرس‌ "
- برگزيده پنجمين همايش چهره‌هاي ماندگار در رشته كشاورزي از دانشگاه تهران

- ليسانس كشاورزي از دانشكده كشاورزي كرج در سال 1323
- فوق ليسانس كشاورزي از دانشكده كشاورزي كرج در سال 1336
- دكتراي جنگل از انستيتو آگرونوميك ژامبلو بلژيك در سال 1343

كشاورزي


آثار:

  • تقسيمات جنگلي ايران
  • جنگل كاري
  • جنگل كاري در خشكبوم
  • جنگل‌شناسي‌ زاگرس‌
  • حمايت جنگل
  • درخت‌ زبان‌ گنجشك‌ و پرورش‌ آن‌
  • رسالاتي درمورد آكاسياها و درخت شاه بلوط
Back to top