مهرداد قیومی بیدهندی

  • گروه فنی و مهندسی

  • رشته مهندسی معماری

تولد: 1338 ه.ش در تهران
دكتر مهرداد قیـّومی بیدهندی مهندس معمار و همكار مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در گروه علوم مهندسی است.

- برگزیده دوره بیستم انتخاب كتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ترجمه كتاب "هندسه و تزیین در معماری اسلامی"
- برگزیده بیست و ششمین دوره كتاب سال جمهوری اسلامی
- برگزیده شانزدهمین دوره جایزه جهانی كتاب سال

- دكترای معماری از دانشگاه شهید بهشتی
- فوق لیسانس پژوهش هنر از دانشگاه هنر در سال 1381
- لیسانس مهندسی معماری از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1366

فنی و مهندسی

آثار:

  • ‌همكاری در تألیف گنجنامه (دائرة‌المعارف معماری اسلامی ایران)
  • ترجم? كتاب پویه‌شناسی صور معماری (زیرچاپ)
  • ترجمة كتاب رسالة معماریه (1375)
  • ترجمة كتاب هندسه و تزیین در معماری اسلامی (1380)
  • ترجمة كتاب هنر خط و تذهیب قرآن (1377)
  • ترجمه كتاب معماری و راز جاودانگی (زیرچاپ)
Back to top