مهرداد قيومي بيدهندي

  • گروه فني و مهندسي

  • رشته مهندسي معماري

تولد: 1338 ه.ش در تهران
دكتر مهرداد قيـّومي بيدهندي مهندس معمار و همكار مدعو فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران در گروه علوم مهندسي است.

- برگزيده دوره بيستم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي ترجمه كتاب "هندسه و تزيين در معماري اسلامي"
- برگزيده بيست و ششمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي
- برگزيده شانزدهمين دوره جايزه جهاني كتاب سال

- دكتراي معماري از دانشگاه شهيد بهشتي
- فوق ليسانس پژوهش هنر از دانشگاه هنر در سال 1381
- ليسانس مهندسي معماري از دانشگاه شهيد بهشتي در سال 1366

فني و مهندسي

آثار:

  • ‌همكاري در تأليف گنجنامه (دائرة‌المعارف معماري اسلامي ايران)
  • ترجم? كتاب پويه‌شناسي صور معماري (زيرچاپ)
  • ترجمة كتاب رسالة معماريه (1375)
  • ترجمة كتاب هندسه و تزيين در معماري اسلامي (1380)
  • ترجمة كتاب هنر خط و تذهيب قرآن (1377)
  • ترجمه كتاب معماري و راز جاودانگي (زيرچاپ)
Back to top