سيد محمد تقي فاطمي قمي

  • گروه فني و مهندسي

  • رشته مهندسي صنايع

تولد: 1331 ه.ش
دكتر سيد محمدتقي فاطمه قمي مهندس صنايع و همكار مدعو فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران در گروه علوم مهندسي است. وي همچنين عضو هيئت علمي و استاد دانشگاه صنعتي امير كبير مي باشد.

- جايزه بهترين ترجمه كتاب از طرف دانشگاه تهران در سال 1376
- جايزه برجسته ترين عضو دانشكده از طرف دانشگاه امير كبير در سال 1377
- جايزه بهترين تاليف كتاب از طرف دانشگاه امير كبير در سال 1380
- جايزه برسته ترين پژوهشگر از طرف دانشگاه امير كبير در سال 1383
- جايزه برجسته ترين پژوهشگر از طرف دانشگاه امير كبير در سال 1385

- ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف در سال 1353
- فوق ليسانس مهدسي صنايع از دانشگاه بردفورد انگلستان
- دكتراي مهندسي صنعت از دانشگاه بردفورد انگلستان در سال 1359

فني و مهندسي

آثار:

  • برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها
  • تحليل تناوب زمان و پيش بيني
  • توالي عمليات و زمانبندي
  • توضيحات پايه اي در تئوري ف بندي
  • طراحي سيستم و تحليل آن توسط تكنيك شبكه
  • كنترل كيفيت آماري
  • كنترل و طراحي صورت كالا و توليدات
Back to top