سید محمد تقی فاطمی قمی

  • گروه فنی و مهندسی

  • رشته مهندسی صنایع

تولد: 1331 ه.ش
دكتر سید محمدتقی فاطمه قمی مهندس صنایع و همكار مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در گروه علوم مهندسی است. وی همچنین عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه صنعتی امیر كبیر می باشد.

- جایزه بهترین ترجمه كتاب از طرف دانشگاه تهران در سال 1376
- جایزه برجسته ترین عضو دانشكده از طرف دانشگاه امیر كبیر در سال 1377
- جایزه بهترین تالیف كتاب از طرف دانشگاه امیر كبیر در سال 1380
- جایزه برسته ترین پژوهشگر از طرف دانشگاه امیر كبیر در سال 1383
- جایزه برجسته ترین پژوهشگر از طرف دانشگاه امیر كبیر در سال 1385

- لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1353
- فوق لیسانس مهدسی صنایع از دانشگاه بردفورد انگلستان
- دكترای مهندسی صنعت از دانشگاه بردفورد انگلستان در سال 1359

فنی و مهندسی

آثار:

  • برنامه ریزی و كنترل تولید و موجودیها
  • تحلیل تناوب زمان و پیش بینی
  • توالی عملیات و زمانبندی
  • توضیحات پایه ای در تئوری ف بندی
  • طراحی سیستم و تحلیل آن توسط تكنیك شبكه
  • كنترل كیفیت آماری
  • كنترل و طراحی صورت كالا و تولیدات
Back to top