محمدرضا مخبر دزفولی

  • گروه كشاورزی

  • رشته دامپزشكی

تولد: 1340 ه.ش در دزفول
دكتر محمدرضا مخبر دزفولی عضو پیوسته گروه علوم دامپزشكی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است.

برگزیده هشتمین همایش چهره‌های ماندگار در رشته دامپزشكی از دانشگاه تهران

دكترای تخصصی بیماری های داخلی دامپزشكی

كشاورزی

Back to top