يوسف ثبوتي

  • گروه علوم پايه

  • رشته فيزيك

تولد: 1311 ه.ش در زنجان
دكتر يوسف ثبوتي عضو هيئت علمي دانشگاه زنجان و عضو پيوسته و رييس گروه علوم پايه فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران است.

- جايزه كتاب سال در دوره دوازدهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، براي ترجمه كتاب "فيزيك گرما"
- برگزيده همايش طرح سپاس در فرهنگسراي سينا، در سال 86
- استاد نمونه از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال 1386

- دوره ابتدايي و متوسطه در زنجان
- ليسانس فيزيك در سال 1332
- فوق ليسانس و دكتراي فيزيك از دانشگاه تورنتو كانادا در سال 1339
- دكتراي فيزيك از دانشگاه شيكاگو آمريكا در سال 1342

علوم پايه

آثار:

  • تحول ستارگان
  • فيزيك گرما
  • مجله استرو فيزيك اروپا
Back to top