محمد غفراني

  • گروه علوم پزشكي

  • رشته مغز و اعصاب

تولد: 1317 ه.ش در ساري
دكتر محمد غفراني پزشك متخصص مغز و اعصاب و عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از 6/7/1389 تاكنون است.

رئيس بيمارستان مفيد به مدت 5 سال و دو دوره مديريت گروه كودكان
رئيس دپارتمان اعصاب كودكان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ مركز آموزشي درماني كودكان مفيد؛‌ مؤسس و رئيس انجمن اعصاب كودكان ايران؛ مؤسس و رئيس مركز تحقيقات اعصاب كودكان ايران؛ دبير هيئت بورد تخصصي اعصاب كودكان؛ فعاليت‌هاي آموزشي و درماني در مركز مفيد؛ كارهاي تحقيقاتي در زمينه علوم اعصاب كودكان؛ دانشيار سابق دانشكده پزشكي دانشگاه ويرجيناي غربي امريكا؛ صاحب امتياز مجله نورولوژي كودكان

- دكتراي پزشكي از دانشكده پزشكي دانشگاه تهران در سال 1346
-بورد تخصصي كودكان و فوق‌تخصص اعصاب كودكان از آمريكا

جايزه و لوح‌هاي تقدير از وزارت بهداشت و دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

علوم پزشكي

Back to top