محمد غفرانی

  • گروه علوم پزشكی

  • رشته مغز و اعصاب

تولد: 1317 ه.ش در ساری
دكتر محمد غفرانی پزشك متخصص مغز و اعصاب و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشكی جمهوری اسلامی ایران از 6/7/1389 تاكنون است.

رئیس بیمارستان مفید به مدت 5 سال و دو دوره مدیریت گروه كودكان
رئیس دپارتمان اعصاب كودكان دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی؛ مركز آموزشی درمانی كودكان مفید؛‌ مؤسس و رئیس انجمن اعصاب كودكان ایران؛ مؤسس و رئیس مركز تحقیقات اعصاب كودكان ایران؛ دبیر هیئت بورد تخصصی اعصاب كودكان؛ فعالیت‌های آموزشی و درمانی در مركز مفید؛ كارهای تحقیقاتی در زمینه علوم اعصاب كودكان؛ دانشیار سابق دانشكده پزشكی دانشگاه ویرجینای غربی امریكا؛ صاحب امتیاز مجله نورولوژی كودكان

- دكترای پزشكی از دانشكده پزشكی دانشگاه تهران در سال 1346
-بورد تخصصی كودكان و فوق‌تخصص اعصاب كودكان از آمریكا

جایزه و لوح‌های تقدیر از وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشكی كشور

علوم پزشكی

Back to top