سید علی ملك حسینی

  • گروه علوم پزشكی

  • رشته جراحی

تولد: 1328 ه.ش در بویراحمد
دكتر سید علی ملك حسینی پزشك جراح و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشكی جمهوری اسلامی ایران از 28/3/1383 تاكنون است.

- دكترای پزشكی از دانشكده پزشكی دانشگاه تهران در سال 1353
- فلوشیپ پیوند كلیه از دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی در سال 1366
- فلوشیپ پیوند كبد از دانشگاه پیتسبورگ امریكا در سال 1369
- دانشیار جراحی عمومی از دانشكده پزشكی شیراز در سال 1374
-ارتقاء به رتبه استادی جراحی عمومی در دانشكده پزشكی شیراز در سال 1380

- مدیر نمونه استان فارس
- برگزیده دومین همایش چهره‌های ماندگار در رشته پیوند اعضا
- برگزیده پزشكی استان فارس
- پزشك نمونه سازمان نظام پزشكی فارس
- ریاست انتخابی انجمن خاورمیانه‌ای پیوند اعضای(MESOT)
- پزشك برگزیده استان فارس توسط شورای شهر
- پزشك برگزیده توسط شبكه جام جم

رئیس بخش پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشكی شیراز؛ رئیس انجمن پیوند اعضای خاورمیانه(MESOT)
رئیس بیمارستان شهید فقیهی شیراز؛ رئیس بخش پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشكی شیراز؛ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشكی شیراز؛ رئیس دانشگاه علوم پزشكی شیراز، معلم عشایر

علوم پزشكی

Back to top