سيد علي ملك حسيني

  • گروه علوم پزشكي

  • رشته جراحي

تولد: 1328 ه.ش در بويراحمد
دكتر سيد علي ملك حسيني پزشك جراح و عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از 28/3/1383 تاكنون است.

- دكتراي پزشكي از دانشكده پزشكي دانشگاه تهران در سال 1353
- فلوشيپ پيوند كليه از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1366
- فلوشيپ پيوند كبد از دانشگاه پيتسبورگ امريكا در سال 1369
- دانشيار جراحي عمومي از دانشكده پزشكي شيراز در سال 1374
-ارتقاء به رتبه استادي جراحي عمومي در دانشكده پزشكي شيراز در سال 1380

- مدير نمونه استان فارس
- برگزيده دومين همايش چهره‌هاي ماندگار در رشته پيوند اعضا
- برگزيده پزشكي استان فارس
- پزشك نمونه سازمان نظام پزشكي فارس
- رياست انتخابي انجمن خاورميانه‌اي پيوند اعضاي(MESOT)
- پزشك برگزيده استان فارس توسط شوراي شهر
- پزشك برگزيده توسط شبكه جام جم

رئيس بخش پيوند اعضاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز؛ رئيس انجمن پيوند اعضاي خاورميانه(MESOT)
رئيس بيمارستان شهيد فقيهي شيراز؛ رئيس بخش پيوند اعضاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز؛ معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز؛ رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز، معلم عشاير

علوم پزشكي

Back to top