شهربانو نخعی

  • گروه علوم پزشكی

  • رشته فوق تخصص گوارش

تولد: 1326 ه.ش در زابل
دكتر شهربانو نخعی پزشك فوق تخصص گوارش و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشكی جمهوری اسلامی ایران از 6/7/1389 تاكنون است. وی همچنین رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی است.

رئیس بیمارستان كودكان حضرت‌علی‌اصغر زاهدان (1366 - 1368)؛ رئیس بیمارستان كودكان حضرت‌ علی‌اصغر تهران (1375- 1383)؛ عضو هیئت مدیره انجمن ترویج تغذیه با شیرمادر؛ رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی(1386 تاكنون)؛ عضو شورای بورس وزارت بهداشت (1386 تاكنون)؛ عضو هیئت مركزی جذب وزارت بهداشت (1386 تاكنون)؛ دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشكی وزارت بهداشت (1390 تاكنون)

-دكترای پزشكی از دانشكده پزشكی دانشگاه تهران در سال 1361
- فوق تخصص گوارش كودكان

- رتبه اول بورد فوق ‌تخصصی گوارش كودكان در سال 1374

علوم پزشكی

Back to top