ابوالحسن ندیم

  • گروه علوم پزشكی

  • رشته انگل شناسی

تولد: 1307 ه.ش در تهران
دكتر ابوالحسن ندیم پزشك متخصص انگل شناسی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشكی جمهوری اسلامی ایران از 11/10/1369 تاكنون است.

دانشیار انگل‌شناسی، استاد تمام‌وقت اپیدمیولوژی؛ معاون دانشكده بهداشت؛ رئیس دانشكده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی؛ همكاری در طرح‌های تحقیقاتی و نیز برنامه‌ریزی‌های ملی بهداشتی در رشته‌های مختلف، اپیدمیولوژی، بهداشت عمومی، رشته‌های اختصاصی لیشمانیوز، مالاریا و بیماری‌های مشترك انسان و حیوانات؛ عضو WHO ICCDE/؛‌ عضو WHO/EMRU STAC/

- دكترای پزشكی از دانشكده پزشكی دانشگاه تهران در سال 1326
- دكترای تخصصی انگل‌شناسی از دانشگاه تهران، DTM&H و DAP&E و دانشگاه لندن، MPH و DrPH

بزرگداشت در اولین جلسه كاندیداهای معرفی شده از فرهنگستان‌ها

علوم پزشكی

Back to top