ابوالحسن نديم

  • گروه علوم پزشكي

  • رشته انگل شناسي

تولد: 1307 ه.ش در تهران
دكتر ابوالحسن نديم پزشك متخصص انگل شناسي و عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران از 11/10/1369 تاكنون است.

دانشيار انگل‌شناسي، استاد تمام‌وقت اپيدميولوژي؛ معاون دانشكده بهداشت؛ رئيس دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي؛ همكاري در طرح‌هاي تحقيقاتي و نيز برنامه‌ريزي‌هاي ملي بهداشتي در رشته‌هاي مختلف، اپيدميولوژي، بهداشت عمومي، رشته‌هاي اختصاصي ليشمانيوز، مالاريا و بيماري‌هاي مشترك انسان و حيوانات؛ عضو WHO ICCDE/؛‌ عضو WHO/EMRU STAC/

- دكتراي پزشكي از دانشكده پزشكي دانشگاه تهران در سال 1326
- دكتراي تخصصي انگل‌شناسي از دانشگاه تهران، DTM&H و DAP&E و دانشگاه لندن، MPH و DrPH

بزرگداشت در اولين جلسه كانديداهاي معرفي شده از فرهنگستان‌ها

علوم پزشكي

Back to top