علی نوبخت حقیقی

  • گروه علوم پزشكی

  • رشته نفرولوژی

تولد : 1327 ه.ش در رشت
دكتر علی نوبخت حقیقی پزشك متخصص نفرولوژی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشكی جمهوری اسلامی ایران از 12/4/1382 تاكنون است.

استاد و رئیس دپارتمان نفرولوژی دانشگاه شهیدبهشتی؛ دبیر پیشین فرهنگستان علوم پزشكی جمهوری اسلامی ایران؛ رئیس پیشین گروه پیراپزشكی فرهنگستان علوم پزشكی؛ رئیس بخش دیالیز بیمارستان مهر؛ دبیر انجمن پیوند اعضاء؛ دبیر انجمن نفرولوژی

- دكترای پزشكی از دانشكده پزشكی دانشگاه اصفهان در سال 1357
- بورد تخصصی طب داخلی، تخصص نفرولوژی

علوم پزشكی

Back to top