كریم واعظ زاده

  • گروه علوم پزشكی

  • رشته جراحی

تولد: 1309 ه.ش در آباده
دكتر كریم واعظ زاده پزشك جراح و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشكی جمهوری اسلامی ایران از 6/4/1371 تاكنون است.

- دكترای پزشكی از دانشگاه علوم پزشكی ژنو در سال 1341
- تخصص جراحی عمومی از امریكا در سال 1349
- تخصص جراحی كودكان از امریكا در سال 1351

استاد جراحی دانشگاه علوم پزشكی شیراز

علوم پزشكی

Back to top