سيد محمد احصايي

  • گروه هنر

  • رشته خوشنويسي

تولد: 1318 ه.ش در قزوين
سيد محمد احصايي از هنرمندان پر آوازه هنر خوشنويسي و بنيانگذار نقاشيخط در ايران است. وي براي اولين بار به آموزش گرافيسم خط در دانشكده هنرهاي زيبا پرداخت.

برگزيده چهارمين همايش چهره‌هاي ماندگار خطاط گرافيست

فارغ التحصيل دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران

هنر

Back to top