سارا خوش جمال فكری

  • گروه مشاهیر ورزش كشور

  • رشته تكواندو

تولد: 1367 ه.ش در رودبار
سارا خوش جمال فكری قهرمان تكواندو در رشته كیوروگی است.

- مدال برنز بازیهای آسیایی در سال 2010

مشاهیر ورزش كشور

Back to top