یوسف مستوفی (مستوفی الممالك )

  • گروه مشاهیر سیاسی

  • رشته رجل سیاسی

تولد: 1227 ه.ق در اراك
درگذشت: 1303 ه.ق در تهران
میرزا یوسف آشتیانی معروف به «آقا»، در سال 1290 ه.ق توسط ناصرالدین شاه مقام اول هیئت شش نفره وزارت مختار دربار اعظم را عهده دار شد. سپس وقتی هیئت مذكور منحل شد؛ میرزا یوسف وزیر كشور شد. وی در سال 1298 بعد از فوت میرزا حسین خان سپهسالار در مشهد و مراجعت شاه از سفر خراسان، صدراعظم مطلق شد.

پدر: میرزا حسن آشتیانی، مستوفی الممالك در زمان فتح علی شاه

مشاهیر سیاسی

Back to top