احمد قوام

  • گروه مشاهیر سیاسی

  • رشته رجل سیاسی

تولد: 1252ه.ش در اراك
درگذشت: 1334 ه.ش در تهران
احمد قوام در دوره احمد شاه مدتی والی خراسان بود و پس از تشكیل كابینه سید ضیاء محبوس شد و سپس در زمان احمد شاه نخست وزیر شد. (1300 تا 1301 ش.) و چون سردار سپه به نخست وزیری رسید قوام از كار بر كنار و مجبور به ترك ایران گردید.
او پس از شهریور 1320 مجدداً فعالیت‏های سیاسی را آغاز كرد و مكرراً نخست وزیر شد. (1321، 1324، 1325، 1326، 1331) آخرین بار فقط 4 روز نخست وزیر بود و بر اثر حوادث سی تیر 1331 بركنار شد.
قوام ظرف 40 سال، 24 بار فرمان وزارت گرفت؛ 13 بار وزیر داخله، 4 مرتبه وزیر امور خارجه، 4 نوبت وزیر ماله، 3 دفعه وزیر جنگ و یك بار هم وزیر عدلیه شد و 5 بار جامه صدارت پوشید و در دوره 4 و 5 از مشهد و تهران وكیل دارالشورا گردید.

پدر: میرزاابراهیم خان معتمدالسلطنه آشتیانی، دبیر مخصوص و رییس دفتر دربار مظفرالدین شاه

مشاهیر سیاسی

Back to top